• Sat. May 18th, 2024

เปิดคำของบปี 67 “คมนาคม-โลจิสติกส์” 108 โครงการ 2.44 แสนล้านบาท

0 0
Read Time:3 Minute, 48 Second

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะที่ 3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคำของบประมาณบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 108 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 244,505.6705 ล้านบาท โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของ 7 กระทรวง 26 หน่วยงาน แบ่งเป็น

เป้าหมายที่ 1 จำนวน 11 หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)/กรมทางหลวง (ทล.)/กรมทางหลวงชนบท (ทช.)/กรมเจ้าท่า (จท.)/กรมท่าอากาศยาน (ทย.)/กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)/(กรมการขนส่งทางราง (ขร.)/สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)/(การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)/การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)/การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รวม 88 โครงการ วงเงิน 243,660.1700 ล้านบาท คิดเป็น 99.65% มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) M6 บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา/ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี/ โครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย-พิษณุโลก/โครงการพัฒนาทาง และสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบท สนับสนุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์/

โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย/โครงการศูนย์ขนส่งชายแดน จ.นครพนม/โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน 16 แห่ง/โครงการทางพิเศษ (ด่วน) สายกระทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต/โครงการทางหลวงพิเศษฉลองรัช ส่วนต่อขยาย ช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา/โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค/โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม และสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นต้น

เป้าหมายที่ 2 จำนวน 15 หน่วยงาน (จท./สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)/สำนักงานสภาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)/สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)/สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)/กรมวิชาการเกษตร/กรมปศุสัตว์/กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)/สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ม.พะเยา/ม.เชียงใหม่/ม.บูรพา/ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม 20 โครงการ วงเงิน 845.5005 ล้านบาท คิดเป็น 0.35% มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับงาน NSW/คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

โครงการพัฒนาระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) และเครื่องหมายประจำตัวสำหรับซากสัตว์/โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) ผ่านระบบ NSW/โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน/โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์/การศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย/

โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการทดสอบรองรับการผลิตชิ้นส่วนและระบบขนส่งทางรางร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)/โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต/โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ เพื่อการสอบกลับได้ในการวัดสำหรับการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทางทะเล (LSPs) ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม เป็นต้น

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1. การพิจารณาโครงการของทุกหน่วยงานต้องมีความพร้อมในทุกมิติ เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ต้องพร้อมดำเนินการทันที 2. ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 3. การจัดทำงบประมาณขอให้หน่วยงานพิจารณาความคุ้มค่านอกเหนือจากการคุ้มทุนของการลงทุน โดยให้คำนึงถึงความคุ้มทุนของผู้ประกอบการในการขนส่ง และต้นทุนของการดำรงชีวิตของประชาชน การเดินทางขนส่งมวลชน

ตลอดจนการสร้างรายได้กลับคืนมาสู่ประเทศในรูปแบบของภาษีของนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา การสร้างแรงงาน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้สนับสนุนโครงการ เช่น โครงการ Landbridge ที่สามารถทำให้เกิดความขยายตัวของการขนส่งสินค้าเชื่อมต่ออาเซียน โดยใช้เงินลงทุนของรัฐลดลง สามารถใช้วิธีการร่วมมือร่วมทุนกับภาคเอกชนได้ เพราะนอกจากเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นการสร้างอุตสาหกรรมหลังท่าเพิ่มเติมภายในประเทศคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า การพิจารณาโครงการควรพิจารณาเกี่ยวกับ Climate change และความปลอดภัยด้วย อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำสรุปข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ นำเสนอนายอนุทินพิจารณาเห็นชอบก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 27 ม.ค.66 ต่อไป.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin